جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


COVID-19 Overview in Palestine

Latest Updates: Wednesday, April 14, 2021, 09:22

Source: The Palestinian Ministry of Health

  Total cases Recovered cases Death cases Active cases
Palestine 301547 265333 3168 33046
Northern Governorates without Jerusalem 177505 163438 2111 11956
Southern Governorates 84580 63393 702 20485
Jerusalem Governorate Jerusalem City 28779 28287 267 225
Outskirts of Jerusalem 10683 10215 88 380

Distribution of Confirmed Cases by age group
Governorates 0-9 Year 10-19 Year 20-29 Year 30-39 Year 40-49 Year 50-59 Year 60-69 Year 70-79 Year => 80 Year unknown age Total
Bethlehem 2133 2723 3132 2720 2324 1862 1033 572 297 507 17303
Hebron 2752 7380 9423 7885 6035 4508 2593 1259 597 1376 43808
Jenin 1063 2731 4148 3162 2540 2004 1120 566 237 264 17835
Jericho 361 722 929 704 578 467 230 139 59 63 4252
Jerusalem 553 1745 2265 2026 1602 1069 637 276 103 403 10679
Jerusalem City                     0
Nablus 1253 4424 6982 5479 4474 3662 1981 1079 443 790 30567
Qalqilya 885 1423 1508 1207 975 804 504 263 107 93 7769
Ramallah 939 3627 7107 6671 4462 3274 1854 948 427 1337 30646
Salfit 673 1287 1333 1148 803 718 440 184 93 253 6932
Tubas 215 800 983 792 643 504 294 163 73 25 4492
Tulkarm 525 1261 1786 1421 1164 976 645 322 128 5677 13905
Gaza 0 16 25 11 14 15 11 7 178 84300 84577
Dair Albalah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Gaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khanyounes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Rafah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 11352 28139 39621 33226 25615 19864 11343 5778 2742 95088 272768
Percentage 4.2 % 10.3 % 14.5 % 12.2 % 9.4 % 7.3 % 4.2 % 2.1 % 1 % 34.9 % 100 %
Distribution of confirmed cases by sex without Jerusalem city
Governorates Male Female Total
Number Percentage % Number Percentage % Number Percentage %
Bethlehem 9809 56.7 % 7492 43.3 % 17301 6.34 %
Hebron 21693 49.53 % 22107 50.47 % 43800 16.06 %
Jenin 9085 50.87 % 8776 49.13 % 17861 6.55 %
Jericho 2073 48.78 % 2177 51.22 % 4250 1.56 %
Jerusalem 5067 47.43 % 5615 52.57 % 10682 3.92 %
Jerusalem City   %   % 0 0 %
Nablus 15371 50.29 % 15194 49.71 % 30565 11.21 %
Qalqilya 3675 47.33 % 4090 52.67 % 7765 2.85 %
Ramallah 15314 49.99 % 15318 50.01 % 30632 11.23 %
Salfit 3236 46.69 % 3695 53.31 % 6931 2.54 %
Tubas 2159 48.02 % 2337 51.98 % 4496 1.65 %
Tulkarm 6644 47.78 % 7261 52.22 % 13905 5.1 %
Gaza 42310 50.03 % 42266 49.97 % 84576 31.01 %
Dair Albalah 0 % 0 % 0 0 %
North Gaza 1 100 % 0 0 % 1 0 %
Khanyounes 1 50 % 1 50 % 2 0 %
Rafah 0 0 % 1 100 % 1 0 %
Total 136438 50.02 % 136330 49.98 % 272768 100 %


© 2021 An-Najah National University